لیست تعرفه شماره خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰ غیر درخواستی

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
1410001234567890480,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
131000123456789720,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
121000123456781,800,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
11100012345672,400,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1010001234563,600,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
91000123458,700,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
8100012342,640,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰ درخواستی

تعداد ارقام
نمونهکاربراننمايندگان
1410001234567890960,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1310001234567891,440,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
121000123456783,600,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
11100012345674,800,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
10100012345610,800,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
910001234516,800,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
81000123466,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

شماره کاربراننمایندگان
12 رقمی3,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
11 رقمی5,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
10 رقمی6,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
9 رقمی8,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
8 رقمی15,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
7 رقمیاستعلاماستعلام
6 رقمیاستعلاماستعلام

قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

شماره اختصاصیکاربراننمایندگان
14500000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
121700000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
102400000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
9استعلاماستعلام
8استعلاماستعلام
7استعلاماستعلام

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
15500012345678900مهمان پارس داتاممهمان پارس داتام
1450001234567890مهمان پارس داتاممهمان پارس داتام
135000123456789200,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
12500012345678330,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1150001234567900,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1050001234561,300,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
95000123451,950,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
850001234استعلاماستعلام

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
1450001234567890مهمان پارس داتاممهمان پارس داتام
135000123456789200,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
125000123456781,120,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
11500012345672,880,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1050001234565,120,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
95000123457,840,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
850001234استعلاماستعلام

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۴

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
1450001234567890مهمان پارس داتاممهمان پارس داتام
135000123456789200,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
12500012345678330,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1150001234567800,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1050001234565,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
95000123457,000,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
850001234استعلاماستعلام

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۵

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
1450001234567890مهمان پارس داتاممهمان پارس داتام
135000123456789200,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
125000123456781,120,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
11500012345672,880,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
1050001234565,120,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
95000123457,840,000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
850001234استعلاماستعلام

قیمت خطوط اختصاصی ۰۲۱

تعداد ارقامنمونهکاربراننمایندگان
11021xxxxxxxx800000 ریالقیمت ها در پنل نمایندگی
10021xxxxxxxاستعلاماستعلام
7021xxxxاستعلاماستعلام

به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد خطوط سفارشی و رند باید از اپراتور استعلام گرفته شود

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست