لیست تعرفه شماره خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰ غیر درخواستی

[table id=1 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰ درخواستی

[table id=2 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

[table id=3 responsive=”scroll” /]

قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

[table id=4 responsive=”scroll” /]

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

[table id=5 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

[table id=8 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۴

[table id=9 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۵

[table id=10 responsive=”scroll” /]

قیمت خطوط اختصاصی ۰۲۱

[table id=6 responsive=”scroll” /]

به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد خطوط سفارشی و رند باید از اپراتور استعلام گرفته شود

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست